Zorg Advies Team (ZAT)

 

Indien er structurele problemen zijn en er zorg is over de ontwikkeling van leerlingen op school wordt dit voorgelegd aan het Zorg Advies Team (ZAT). In dit maandelijkse overleg kan de school advies vragen aan externe deskundigen (o.a. Bureau Jeugdzorg, GGD, leerplichtambtenaar en jongeren maatschappelijk werk). Voordat de zorgvraag van een leerling in het ZAT wordt ingebracht, bespreekt de leerlingencoördinator dit met de ouders. De leerlingencoördinator koppelt de adviezen van het ZAT terug aan de ouders en de leerling. Het ZAT wordt voorgezeten door de zorgcoordinator van school.