Passend Onderwijs

Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd. Het gaat om zowel lichte als zware ondersteuning. Bijvoorbeeld extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, hulpmiddelen of onderwijs op een speciale school. Passend onderwijs is dus geen schooltype; kinderen zitten niet ‘op’ passend onderwijs.

Scholen werken met elkaar samen in samenwerkingsverbanden. Het Arte College is aangesloten bij het samenwerkingsverband van en in Almere: Passend Onderwijs Almere. Zie voor de contactgegevens onder aan de pagina.

De scholen in het samenwerkingsverband maken onderling afspraken over hoe ze ervoor zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past. Passend onderwijs vervangt het oude systeem van de leerlinggebonden financiering en indicatiestelling voor speciaal onderwijs. Met de invoering van passend onderwijs wil men een aantal problemen oplossen. Een van de problemen is dat steeds meer leerlingen, vooral leerlingen met ernstige gedragsproblemen, verwezen worden naar speciaal onderwijs. Scholen en ouders vinden de indicatiestelling erg bureaucratisch en het is lastig om ondersteuning op maat te organiseren. Verder zijn er in het oude systeem veel kinderen die thuiszitten. Zij zijn bijvoorbeeld van school verwijderd vanwege de problemen die ze hebben, of omdat er geen goede begeleiding voor ze is op school. Het doel van passend onderwijs is dat alle leerlingen, dus ook leerlingen die extra ondersteuning in de klas nodig hebben, een passende onderwijsplek krijgen. Uitgangspunt daarbij is: regulier als het kan, speciaal als het moet.

In Almere hebben alle VO-scholen afgesproken dat zij in de breedte leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte opvangen. Dit sluit aan bij de huidige situatie van de VO- scholen die nu al leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte onderwijs bieden. Als u een keuze heeft gemaakt voor een school dan kunt u uw kind aanmelden. U meldt uw kind schriftelijk aan bij de school van uw eerste voorkeur, in principe vóór 1 maart. U geeft daarbij aan of uw kind (naar verwachting) extra ondersteuning nodig zal hebben. De school heeft dan de wettelijke zorgplicht om te zorgen dat uw kind op een goede plek terecht komt.
Indien uw zoon of dochter een aanvullende onderwijsbehoefte heeft, bijvoorbeeld ten gevolge van ADHD, ASS, sociaal-emotionele en/of gedragsproblematiek of door een fysieke beperking, dient u dit aan te geven op het aanmeldformulier.
Door ondertekening van het aanmeldformulier geeft u het Arte College toestemming om de aanvullende onderwijsbehoefte van uw kind te onderzoeken, zodat beoordeeld kan worden of het Arte College hierin kan voorzien. Hiervoor wordt aanvullende informatie opgevraagd bij de eerdere scholen en bij eventuele externe hulpverleners. Wij streven ernaar om binnen 6 tot 10 weken te laten weten of wij uw kind kunnen toelaten. Wanneer wij beoordelen dat uw kind het beste naar een andere school kan gaan, bijvoorbeeld omdat wij niet de juiste onderwijsondersteuning kunnen bieden, dan zijn wij verantwoordelijk voor het zorgen voor een goede en passende plek voor uw kind. In dat geval wordt na overleg (op overeenstemming gericht overleg) met u als ouders een school gezocht waar uw kind wél passend onderwijs kan krijgen. Als een leerling in de loop van de schoolloopbaan een ondersteuningsvraag heeft, die de basisondersteuning van de school overstijgt, wordt u als ouders nauwgezet betrokken. Samen met u en de leerling bekijken wij welke extra ondersteuning noodzakelijk is, of die op het Arte College kan worden geboden, of dat (tijdelijke) verwijzing naar een andere school noodzakelijk is.

 

Geen Leerweg Arrangementen (LWA, voorheen LWOO)

Het Arte College heeft geen passend aanbod voor leerlingen die behoefte hebben aan een Leerweg Arrangement (voorheen Leerweg Ondersteunend Onderwijs of LWOO). Leerlingen die een leerachterstand hebben van 25% of meer op twee van de vier leerdomeinen (Begrijpend Lezen, Inzichtelijk Rekenen, Spelling, Technisch Lezen) waarvan minstens één binnen een inzichtelijk domein (Begrijpend Lezen, Inzichtelijk Rekenen), komen in aanmerking voor LWA. Deze leerlingen hebben behoefte aan extra ondersteuning om een vmbo-diploma te behalen.  Vanwege de aard van ons leerpleinonderwijs en de mate van zelfstandig functioneren die daarbij komt kijken, is het voor ons niet mogelijk dergelijke ondersteuning te bieden. Leerlingen die behoefte hebben aan een Leerweg Arrangement zullen door ons verwezen worden naar een van de andere vmbo-scholen in Almere.

 

Het aannamebeleid van PRO en BBL leerlingen

Het Arte College neemt geen leerlingen aan met een advies voor Praktijkonderwijs (PRO) of Basisberoepsgerichte Leerweg (BBL). Ook leerlingen met een dubbel advies BBL/KBL plaatsen wij niet, voor plaatsing is minimaal een KBL advies noodzakelijk. 

 

SOP_herziene versie 2018_DEF.pdf

Passend Onderwijs Almere

Bezoekadres
Grote Markt 2-1 (ingang Koopmanstraat)
1315 JG Almere

Postadres
Postbus 10130
1301 AC Almere

Telefoon
036 76 70 200

www.passendonderwijs-almere.nl